Project
Actueel/verslagen
Vraag en Antwoord – eerste participatiebijeenkomsten
Nieuwsbericht geplaats op: 13 Nov, 2020

Tijdens de eerste participatiebijeenkomsten van het project De Groene Energie Corridor (DGEC) op 4 en 11 november 2020, via het formulier op de website en via de mail zijn vragen gesteld door inwoners van Zwanenburg over het project. Aan de hand van een aantal thema’s worden de vragen beantwoord.

Heeft u nog verdere vragen of wilt u reageren op de antwoorden dan verzoeken wij u een email te sturen naar info@degroeneenergiecorridor.nl. Wij zullen ons best doen om daar zo spoedig mogelijk op te reageren.

Download hier de vragen en antwoorden.

1. Vragen over de ligging en de grootte van het gemeentelijk zoekgebied

Kan het zoekgebied nog groter of kleiner worden? Waarom is juist dit zoekgebied aangewezen?
Antwoord: het zoekgebied voor grootschalige zonneakkers is vastgesteld door de Gemeenteraad in mei 2020. Via een amendement is het zoekgebied bij Zwanenburg toegevoegd door de Gemeenteraad. Het is aan de Gemeenteraad om het zoekgebied eventueel aan te passen. Wij blijven met ons project binnen het door de gemeenteraad vastgestelde zoekgebied. Voor verdere informatie over het gemeentelijk beleid verwijzen wij u naar het beleidskader zonneakkers Haarlemmermeer.

Bestaat de Provinciale Bufferzone nog?
Antwoord: Provinciale bufferzones bestaan niet meer. De Staten van Noord-Holland hebben op 22 okt 2020 besloten dat bufferzones zijn komen te vervallen. Het gebied bij Zwanenburg is nu een Bijzonder Provinciaal Landschap. Openheid is daarbij een belangrijke kernwaarde. Provinciale Staten hebben bepaald dat zonneakkers en openheid goed met elkaar samen kunnen gaan. Woningbouw en bedrijventerreinen kunnen in deze zone nog steeds niet.

2. Opvattingen over duurzaamheid, het nut van zonneakkers

Kunnen panelen niet beter op de daken dan op het land?
Antwoord: De overheden hebben hier veel onderzoek naar gedaan. Het blijkt dat het lang niet voldoende is om alleen op de daken zonnepanelen te leggen om de duurzaamheidsdoelen te halen. Zonneparken zijn ook nodig. Dit valt terug te lezen in bijvoorbeeld het beleidskader zonneakkers Haarlemmermeer.

Is zonnepark Groene hoek een goed voorbeeld voor DGEC?
Antwoord: de initiatiefnemers van DGEC moeten zich houden aan de regelgeving zoals opgenomen in het beleidskader zonneakkers Haarlemmermeer. De regels bepalen o.a. de hoogte van de panelen, de oriëntatie van het veld en de afstanden tot de polderlinten.  Ten tijde van de aanleg van het zonnepark bij de Groene Hoek waren die regels nog niet van kracht. Wij vinden wel dat de Groene Hoek op onderdelen beter had kunnen worden vormgegeven. Wij gaan dat voor ons eigen project proberen te doen samen met de omgeving.

3. Effecten op de leefomgeving

Krijgen we meer geluidsoverlast door reflectie van de A9 en vliegtuigen?
Antwoord: een eerdere studie van DGEC concludeert dat de geluidsoverlast niet merkbaar toeneemt omdat het directe brongeluid (van vliegtuigen en auto’s) de meest bepalende factor voor geluidsoverlast is.

Gaat een zonnepark ten koste van groen en leefbaarheid?
Antwoord: Het zonnepark zal tijdelijk (ca 25 jaar) op particuliere boerenland worden aangelegd. Het park ligt op grote afstand van het dorp Zwanenburg en is daardoor vrijwel niet waarneembaar van die kant. Langs de IJweg is een afstand van 125 meter voorgeschreven door de gemeente. Wij streven er naar om het park landschappelijk goed in te passen en bijvoorbeeld om zoveel mogelijk hekken te voorkomen zodat de omgeving een groene, landelijke uitstraling houdt. Vanaf de A5/A9 en vanuit de lucht zal het zonnepark wel te zien zijn.

Zullen de woningen in Zwanenburg in waarde dalen?
Wanneer inwoners verwachten dat hun woning in waarde zal dalen door de komst van het zonnepark dan kunnen zij planschade claimen bij de gemeente Haarlemmermeer. Dit kan vanaf het moment dat de omgevingsvergunning voor het zonnepark onherroepelijk is.

4. Effecten vliegverkeer

Worden piloten verblind door de zonnepanelen?
Antwoord: er is al veel ervaring met zonnepanelen bij luchthavens binnen en buiten Nederland. De schittering door zonnepanelen is niet gevaarlijk voor piloten en vliegverkeer. Onlangs is hier nog onderzoek naar gedaan bij vliegveld Eelde waar een groot zonnepark is aangelegd naast de start en landingsbaan. Er is verder regelmatig overleg tussen de gemeente Haarlemmermeer, Schiphol en de Inspectie Leefomgeving en Transport (IL&T). Een schitteringsonderzoek kan onderdeel uitmaken van de vergunningaanvraag.

Ontstaan er door zonnepalen warme luchtbellen en kan dit leiden tot instabiliteit van het luchtruim
Antwoord: Effecten op leefomgeving worden beschreven in de door ons op te stellen ruimtelijke onderbouwing en de in de onderzoeken die hiervoor worden verricht. Een verondersteld effect van temperatuurstijging door zonnepanelen is bij ons niet bekend. De gemeente Haarlemmermeer heeft veel overleg gehad met Schiphol (IL&T) bij de opstelling van het beleidskader Zonneparken Haarlemmermeer. Schiphol vindt het akkoord dat panelen dichtbij de landingsbanen worden aangelegd.

5. Aantasting van het zicht

Raken wij het zicht kwijt, en verdwijnt het woongenot, de mogelijkheid voor recreatie dichtbij huis (bijv. bottelierspad)?
Antwoord: Het zicht op het agrarisch landschap blijft bestaan vanaf het dorp Zwanenburg. Het bottelierspad ligt grotendeels op 200 meter van de rand van het zonnepark.

De randen van het park kunnen bijvoorbeeld met een groene haag worden afgeschermd zodat recreanten niet tegen de panelen aan hoeven te kijken. De inpassing van het zonnepark is van groot belang. Tijdens de participatie overleggen van 4 en 11 november is met bewoners van Zwanenburg over de landschappelijk inpassing gesproken. Op 18 november zal een werkgroep zich buigen over concrete inpassingsvoorstellen. Wij zijn overigens op onze gronden al actief bezig met het inzaaien van bloemrijke akkerranden ter bevordering van de biodiversiteit.

6. Vorm bijeenkomst

Waarom is op het laatste moment gekozen voor het omzetten van een fysieke naar een digitale bijeenkomst? Corona was een obstakel voor een aantal inwoners om deel te nemen aan de geplande bijeenkomst in de Zoete Inval.
Antwoord: Op een laat moment is de bijeenkomst die op 4 november gepland stond in de Zoete Inval door ons omgezet naar een Zoom-bijeenkomst. Dit had deels te maken met de verscherpte Coronaregels die op 3 november werden afgekondigd door de Regering en deels omdat DGEC hierin haar eigen verantwoordelijkheid nam. Door het beperkt aantal inschrijvingen kon volstaan worden met een enkele Zoom-bijeenkomst. Om iedereen een kans te geven om de bijeenkomst bij te wonen is een extra bijeenkomst georganiseerd op 11 november. Via het mailbestand van de Dorpsraad is een grote groep Zwanenburgers hierover geïnformeerd. Ook is via Facebook aandacht gevraagd voor de extra bijeenkomst. De initiatiefnemers van De Groene Energiecorridor verwachten dat een groot deel van het dorp Zwanenburg tijdig op de hoogte is gesteld van de extra bijeenkomst.

7. Participatiegraad

Zijn alleen maar enkele buren geïnformeerd? Sommige mensen in de wijk hebben niets ontvangen informeren? Waar bestaan de werkgroepen uit?
Antwoord: In eerste instantie heeft de communicatie zich gericht op bewoners direct woonachtig aan de polder. Ca 275 brieven zijn verspreid om deze bewoners uit te nodigen voor de bijeenkomst van 4 november. Het klopt dus dat niet iedereen deze brief heeft gekregen. De ambitie is zoveel mogelijk inwoners van Zwanenburg en Halfweg bekend te maken met DGEC. Als het gaat om de financiële participatie willen we de inwoners van zowel Zwanenburg en Halfweg benaderen. Op het vragenformulier op de website https://sun-projects.nl/nl/project-in-uitvoering/dgec kunt u al kenbaar maken of u geïnteresseerd bent in de financiële participatie

De Werkgroep landschappelijke inpassing komt op 18 november bij elkaar. Deze werkgroep is bedoeld voor mensen die het leuk vinden om samen met de initiatiefnemers concreet na te denken over het plan voor de landschappelijke inpassing. Er zijn nog een paar plekken beschikbaar. Geïnteresseerden kunnen zich uiterlijk 16 nov voor 21.00 uur aanmelden door een mail te sturen naar info@degroeneenergiecorridor.nl.

De Werkgroep financiële participatie start iets later. Voor deze werkgroep zoeken wij mensen bij voorkeur met een financiële achtergrond die met de initiatiefnemers willen werken aan een concreet voorstel hoe de omgeving financieel kan profiteren van de De groene energie Corridor. In februari zullen deze voorstellen worden gepresenteerd aan de bevolking van Zwanenburg Halfweg.

8. Informatievoorziening

Waar kunnen we informatie vinden over het project? Komt er een beter kaartje beschikbaar? Worden de presentaties opgestuurd?
Antwoord: De presentatie van 4 en 11 november wordt opgestuurd naar de deelnemers en zal tevens beschikbaar worden gesteld op de website van Sunprojects. De website https://sun-projects.nl/nl/project-in-uitvoering/dgec wordt gebruikt voor de informatievoorziening over DGEC.  Er is een beter kaartje gemaakt dat ook op de website is geplaatst. Op 25 november vindt de 4e particpatiebijeenkomst plaats. Hiervoor worden inwoners van Halfweg en Zwanenburg uitgenodigd.

9. Financiële participatie

Is het verplicht om financieel te participeren?
Antwoord: Het is niet verplicht om financiële te participeren in DGEC. DGEC zal proberen om voorstellen te ontwikkelen voor financiële participatie die aansluiten bij de wensen uit de omgeving. Op 4 en 11 november is een aantal vormen van financiële participatie toegelicht. Dit wordt verder uitgewerkt door de werkgroep financiële participatie.

10. Specificaties Zonnepark

Hoe groot wordt het zonnepark? Hoeveel panelen worden er geplaatst? Wat zijn de afstanden tot de bebouwde kom? Wanneer wordt het gerealiseerd? Hoeveel huishoudens van groene stroom voorzien? Waar gaat stroom naartoe? Gaat de stroom naar bedrijven toe?

Antwoord: het zonnepark wordt ca 100 ha groot. Dat is 30 ha minder dan in 2016 werd beoogd. Het aantal panelen dat geplaatst wordt zal om en nabij de 200.000 zijn.  Het aantal panelen kan nog niet exact worden bepaald omdat er nog geen definitief legplan is en omdat er nog geen landschapsplan is. Bij het indienen van de aanvraag voor een omgevingsvergunning zal deze informatie wel beschikbaar komen. Voor de afstanden verwijzen wij naar de kaart. De totale capaciteit van het zonnepark zal ca 100 MW zijn. Dit is voldoende om ca 40.000 huishoudens van duurzaam opgewekte energie te voorzien. De opgewekte stroom gaat in principe naar het electranetnet (onderstation Vijfhuizen) of rechtstreeks naar bedrijven.

VS 13/11/2020

Meer nieuws

Presentatie 25 November

Op 25 November 2020 heeft de laatste participatiebijeenkomst landschappelijke inpassing plaatsgevonden.  Het plan dat gepresenteerd is, zal het uitgangspunt worden van de vergunningaanvraag en de verdere gesprekken die we hiervoor zullen voeren met de gemeente....

read more

Omgevingsvergunning

Graag informeren wij u over het feit dat wij een Omgevingsvergunning hebben aangevraagd voor het Zonnepark De Groene Energie Corridor op 15 Januari 2021. De aanvraag is op 22 Januari bekend gemaakt door de gemeente Haarlemmermeer via deze link: klik hier om te...

read more

Noord-Holland Nieuws

NHNieuws heeft een artikel geschreven over de vergunningsaanvraag voor het zonnepark, de Regionale Energie Strategie en het Klimaatakkoord. ''In het ontwerp worden de wensen van de bewoners meegenomen, zo komt er een recreatief rustpunt van ongeveer één hectare groot...

read more

De Groene Energie Corridor (Haarlemmermeer)

De Groene Energie Corridor (Haarlemmermeer) Een aantal agrarische ondernemers van de IJweg en de Kromme Spieringweg in Zwanenburg hebben een plan opgesteld om in de omgeving een zonnepark aan te leggen. De achtergrond van hun plan is dat de gemeente Haarlemmermeer de...

read more

Noord-Holland Nieuws

NHNieuws heeft een artikel geschreven over de vergunningsaanvraag voor het zonnepark, de Regionale Energie Strategie en het Klimaatakkoord. ''In het ontwerp worden de wensen van de bewoners meegenomen, zo komt er een recreatief rustpunt van ongeveer één hectare groot...

read more

Omgevingsvergunning

Graag informeren wij u over het feit dat wij een Omgevingsvergunning hebben aangevraagd voor het Zonnepark De Groene Energie Corridor op 15 Januari 2021. De aanvraag is op 22 Januari bekend gemaakt door de gemeente Haarlemmermeer via deze link: klik hier om te...

read more

Presentatie 25 November

Op 25 November 2020 heeft de laatste participatiebijeenkomst landschappelijke inpassing plaatsgevonden.  Het plan dat gepresenteerd is, zal het uitgangspunt worden van de vergunningaanvraag en de verdere gesprekken die we hiervoor zullen voeren met de gemeente....

read more

Witte Weekblad – Nieuw Vennep

Wederom aandacht voor DGEC, dit maal in het Witte Weekblad Nieuw-Vennep. In het artikel wordt de gedachtegang van het zonnepark uitgelegd door familie Bos, Van Elderen, Van Beem en Vlasveld. Alle punten zoals de achtergrond tot de initiatiefneming en de digitale...

read more

Artikel DGEC in Haarlems Dagblad

Het Haarlems Dagblad heeft aandacht besteed aan zonnepark de Groene Energie Corridor. In het artikel leggen Arwin Bos en Hein van Elderen uit waarom zij het initiatief hebben genomen. 'We gebruiken onze eigen grond en realiseren het zelf voor een periode van 25 jaar....

read more

Laatste participatiebijeenkomst 25 november

Laatste participatiebijeekomst landschappelijke inpassing zonnepark De Groene Energiecorridor op 25 november 2020. De vier agrarische initiatiefnemers van zonnepark De Groene Energie Corridor organiseren op woensdag 25 november om 20.00 uur een 4e en laatste...

read more